سپرکوبی

سپرکوبی بطور معمول به سه دلیل صورت می پذیرد:

1.جلوگیری از رانش خاک
2.جلوگیری از نفوذ آب به محل انجام عملیات
3.جهت مهار دیواره های محل گود برداری

در این روش، بعد از مشخص نمودن دقیق محل گودبرداری اقدام به کوبیدن صفحات فلزی (Sheet pile) داخل خاک و پیرامون محدوده گودبرداری، توسط چکش پنوماتیک می نماییم. با استفاده از لرزش این صفحات کاملا داخل خاک و عمق مطلوب کوبیده می شوند و با انواع اتصالات بین خود به یکدیگر متصل شده و یک جداره پیوسته را تشکیل می دهند.

سپس عملیات خاکبرداری را شروع می کنیم و پس از آنکه عمق خاکبرداری به حد کافی رسید در کمرکش سپرها و بر روی آنها، تیرهای پشت بند افقی را نصب می کنیم تا از عدم حرکت خاک و به تبع آن وزق های سپر کوبیده شده به سمت داخل گود اطمینان به عمل آید. سپس قیدهای فشاری را در جهت عمود برصفحه سپرها به این پشت بندها ی افقی وصل می کنیم. سپرها و پشت بندها و قید های فشاری، معمولا در عرضهای کم و خاکهای غیر سست از نوع چوبی است ولی در عرضهای بیشتر و خاکهای سست تر استفاده از سپرها و پشت بندها و قید های فشاری فلزی اجتناب ناپذیر است.
این روش علاوه بر داشتن مزایایی همچون سرعت بالای اجرا و داشتن ایمنی مناسب در حین اجرا و پس از پایان گود برداری، امکان استفاده مجدد از صفحات فلزی و پشت بندها در صورت عدم تغییر شکل (بعد از اجرای سازه اصلی داخل گود و پایدار نمودن نهایی خاک) در پروژه های دیگر وجود دارد.
گفتنی است روش سپر کوبی تنها بوسیله دستگاه های ویژه سپرکوبی (که نیاز به فضای کافی جهت استقرار و فعالیت دستگاه دارد) و تنها توسط نیروهای متخصص امکان پذیر می باشد که موجب بالا رفتن هزینه های اجرایی و محدود کردن اجرای اینگونه ایمن سازی گود در برخی مناطق شهری می شود.

باید در نظر داشت این روش در مناطق شهری به دلیل وجود تاسیسات زیرزمینی و نیز در مناطق کوهستانی و سنگی به دلیل عدم نفوذ صفحات داخل سنگ امکان پذیر نمی باشد. بطور کلی شیوه ای است که برای اجرای مهار بدنه کانالها بویژه با طولهای زیاد بسیار مناسب می باشد.